Jedną z najważniejszych zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego (European Social Found) jest promowanie i wdrażanie permanentnego kształcenia się i ustawicznego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych. W okresie programowania 2014-2020 duży nacisk położono właśnie na dokształcanie się osób najmniej zarabiających, a także bezrobotnych i biernych zawodowo.

Europejski Fundusz Społeczny jest bardzo ważnym orężem w walce o stałe uaktualnianie swojej wiedzy i kompetencji. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat swojego funkcjonowania pomógł milionom obywateli państw członkowskich wspólnot europejskich. Na jego wydatki przeznaczanych jest około dziesięciu procent całkowitego budżetu Unii Europejskiej. EFS zaliczany jest do funduszy strukturalnych. Ich celem jest zwiększanie spójności społecznej oraz dobrobytu w krajach należących do Wspólnoty Europejskiej.

Europejski Fundusz Społeczny swoim zakresem oddziałowuje na wiele aspektów życia obywateli Unii Europejskiej. Jednak bardo ważnym jest współfinansowanie lub całkowite dofinansowanie szkoleń, studiów, w tym studiów podyplomowych, kursów pomagających albo się przekwalifikować, albo pogłębić swoją wiedzę z zakresu zawodów czy kwalifikacji potrzebnych na danym, lokalnym rynku pracy. Polacy bardzo chętnie korzystają z tej możliwości. Powszechnie dostępne są projekty, w ramach których można podszkolić znajomość języka obcego czy właśnie uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych. Jest to szczególnie ważne dla osób, które z jakiegoś powodu wypadły z rynku pracy. Często są to osoby, które chciałyby wrócić do pracy. Zalicza się do nich na przykład młode matki wracające na rynek pracy po okresie urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego. Do tej grupy osób chcących wrócić na rynek pracy zalicza się także osoby po czterdziestym piątym roku życia, które z jakiegoś powodu przez dłuższy czas pozostawały bez pracy lub ich zakład pracy został zamknięty. Tu także przewidziano mnóstwo możliwości przekwalifikowania się, podniesienia posiadanej już wiedzy. To bardzo duża pomoc dla tych osób, albowiem bardzo często specjalistyczne kursy czy studia podyplomowe są dość kosztowne, nie tylko w kwestii czesnego, ale i dojazdów, noclegów, wyżywienia. Wiele projektów realizowanych na terenie Polski, przewidywało refundację kosztów nauki, noclegu i wyżywienia. To wiele pomocne.

Liczbę projektów można wskazywać w setkach, co bardzo cieszy, natomiast liczbę osób, które skorzystały z takiego wsparcia szacuje się w tysiącach. Mimo to wciąż występuje wielka potrzeba dokształcania się czy zmiany kwalifikacji, ponieważ rynek pracy w Polsce jest niezwykle dynamiczny. Prowadzi to do szybkiej dezaktualizacji wiedzy i umiejętności, co powoduje konieczność ich aktualizacji. Dlatego warto poszukać projektów, które pozwolą na utrzymanie się na rynku pracy.