Osoby pozostające bez pracy, zarejestrowane bądź nie w urzędzie pracy, mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń dofinansowanych z Unii Europejskiej, a dokładnie z Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym okresie finansowania dużo środków finansowych przeznaczono na aktywizację osób bezrobotnych i powracających na rynek pracy. To także duże szanse na zatrudnienie dla osób po 45 roku życia.

Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z filarowych funduszy Unii Europejskiej, którego celem jest wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, podwyższanie poziomu życia poprzez wspieranie samorozwoju, rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, a także poprzez ponowną socjalizację osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zwłaszcza ta ostatnia grupa jest liczna i niezwykle trudna do aktywizacji. Dlatego Europejski Fundusz Społeczny poprzez Regionalne Programy Operacyjne pomaga tym osobom na wejście na rynek pracy oraz aktywne uczestniczenie w życiu społecznym.

Programy Operacyjne zakładają bowiem szereg form wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, dzięki którym mogą otrzymać kompleksowe wsparcie. Wiadomym jest, że jest to bardzo specyficzna i wymagająca grupa. Osoby, które długo pozostawały poza rynkiem pracy, najczęściej albo nie mają już kwalifikacji zawodowych, albo stały się one nieaktualne. Europejski Fundusz Społeczny dzięki między innymi dofinansowaniu kursów i szkoleń, a także studiów podyplomowych, pozwala nabyć i uaktualnić kompetencje i kwalifikacje, a nawet zdobyć nowy zawód. Wskaźniki programowe zostały tak określone, by monitorować liczbę osób, które po opuszczeniu projektu podniosły swoje kwalifikacje zawodowe lub uzyskały zatrudnienie.

Kursy i szkolenia natomiast realizowane w ramach projektów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym cechują się kilkoma elementami. Po pierwsze muszą być dostosowane do potrzeb i możliwości osób w nich uczestniczących. Mając na względzie profil grupy – trudna do aktywizacji, bez umiejętności uczenia się, niesystematyczna – prowadzący muszą umieć pracować z takimi osobami, odpowiednio przekazywać im wiedzę, dostosować intensywność programu oraz sam program do możliwości edukacyjnych tych osób. Po drugie program szkolenia musi być tak skonstruowany, aby osoby uczestniczące w szkoleniu mogły go przerobić. Nie może być zbyt intensywny, ale musi zawierać podstawowe i obowiązkowe elementy narzucone rozporządzeniami ministerialnymi. W końcu trzeba użyć drobnych zachęt dla uczestników kursów i szkoleń, by w nich uczestniczyli. Taką możliwość daje prawo, które przewiduje m.in. stypendium szkoleniowe dla kursów i szkoleń powyżej 150 godzin miesięcznie. W takim przypadku uczestnik może liczyć na kwotę 1033,70 zł miesięcznie. Do tego wielu beneficjentów środków unijnych przewiduje zwrot kosztów dojazdów oraz zapewnienie opieki nad osobami zależnymi lub zwrot takowych kosztów.