Unia Europejska pod postacią Europejskiego Funduszu Społecznego daje ogromne możliwości wszystkim, którzy chcieli zmienić swoje życie, znaleźć lepszą pracę lub w ogóle znaleźć zatrudnienie. Pod postacią współfinansowania szkoleń, kursów czy studiów podyplomowych wspiera się nie tylko gospodarkę krajową, ale przede wszystkim poszczególnych obywateli Unii Europejskiej, którzy potrzebują z różnych przyczyn jej pomocy. Dofinansowanie szkolenia czy kursu, który zaowocuje podjęciem nowej, ciekawej pracy, to wielka wartość dla wszystkich decydentów unijnych. Jednak osoby pozostające poza rynkiem pracy lub zarejestrowane jako bierne zawodowo lub bezrobotne mogą liczyć na dodatkowe bonifikaty z tytułu podjęcia trudu zmiany swojego życia.

Jedną z takich zachęt do kształcenia się w ramach projektów, w których wykorzystywane są fundusze unijne, jest stypendium szkoleniowe. Są to pieniądze, które należą się uczestnikom szkoleń, których liczba łącznie będzie równa lub przekroczy 150 w miesiącu. W przypadku, gdy liczba godzin będzie niższa, stypendium nalicza się proporcjonalnie z zastrzeżeniem, że nie może być ono niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych. Za uczestniczenie w szkoleniu, które liczy co najmniej 150 godzin w miesięcy przysługuje bezrobotnemu stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Na połowę listopada 2019 roku wynosi ono 1033,70 zł.

Co ciekawe,nawet jeśli w trakcie odbywania szkolenia uczestnik znajdzie i podejmie pracę, bo pracodawcy często rekrutują już podczas szkoleń, to nadal należy mu się to stypendium. Zmienia się tylko jego wysokość. Ta spada do 20% zasiłku dla bezrobotnych, czyli do najniższego możliwego poziomu. Nie odprowadza się jednak składek ubezpieczeniowych od tego stypendium, albowiem pracujący już opłaca je ze swojej pensji. Za niepełny miesiąc stypendium jest ustalane poprzez dzielenie kwoty przysługującego stypendium przez trzydzieści i mnoży się otrzymaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który to stypendium przysługuje.

Jeśli dana osoba pozostawała w rejestrach urzędu pracy jako osoba bezrobotna poszukująca pracy i sama ją znajdzie, tzn. w tym przypadku znalazł go pracodawca, to może jeszcze liczyć na zasiłek aktywizacyjny. Jest on wypłacany przez pierwsze trzy miesiące od podjęcia zatrudnienia i choć nie wynosi on sum w tysiącach złotych, to każda dodatkowa kwota powinna cieszyć.

Szkolenia współfinansowane z funduszy europejskich cechują się także wysoką jakością, dlatego warto w nich uczestniczyć. Zazwyczaj osoby bezrobotne mają wiele dodatkowych bonusów w postaci bezpłatnych porad prawnych, spotkań z doradcą zawodowym czy psychologiem, a także w razie potrzeby zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad osobami zależnymi, np. dziećmi.